İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
Adres: M. Kemal Atatürk Bulvarı No : 42 35620 Çiğli / İZMİR

Telefon::(232) 376 71 76
Faks::(232) 376 71 00

Harita

Kümelenme


Kümelenme Projesi

 
  
Kümelenme Projesi
 
Bir İZKA Projesi: İAOSB Makine, Metal Döküm Sektörleri Rekabet Gücünün Küme Yaklaşımı ile Artırılması
 
2009 yılı Temmuz ayında İzmir Kalkınma Ajansı projesi olarak başlatılan çalışma, masabaşı araştırmalar, paydaşlar ve küme üyesi firmalar ile görüşmeler (saha çalışması) ve çalıştaylar gibi araştırma faaliyetleri ile devam etmiş ve küme analizi gerçekleştirilmiştir. Makine, Metal ve Döküm sektörlerinde faaliyet gösteren yaklaşık 150 firma ile birebir görüşmeler yapılarak; girdi koşulları, talep koşulları, ilgili ve destekleyici sektörler, şirket stratejileri ve iş ortamı, ilgili kamu kurumları ve işbirliği yapılan diğer kurumları dikkate alarak toplam rekabet gücü irdelenmiştir. Bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkan bulgular, firma temsilcilerinin, fikir liderlerinin, üniversite temsilcilerinin katılımı ile düzenlenen bir çalışma grubu toplantısında değerlendirilmiştir. 
 
Bu toplantıda kümelenme yol haritasının ana unsurları olan (1) ortak vizyon, (2) küme stratejisi, (3) sorunların çözümüne yönelik faaliyet planları, (4) performans göstergeleri ve (5) yönetişim yapısı,  proje kapsamında çalışan uzmanların desteği ile çalışma grubu üyeleri tarafından geliştirilmiştir. 
 
Projenin Genel ve Nihai Hedefleri
 
Projemizin genel hedefi İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde (İAOSB) makine, metal ve döküm sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların rekabet güçlerinin artırılmasıdır.
 
Bu doğrultuda nihai hedefimiz, İAOSB’deki işletmeler tarafından üretimde daha güncel ve gelişmiş teknolojilerin kullanılmasının kümelenme yaklaşımı ile yaygınlaştırılması, ve firmaların pazarlama ve ürün geliştirme konularındaki yetenek ve kabiliyetlerinin kümelenme yaklaşımı ile desteklenmesidir. Teknolojinin yaygınlaşması ve daha çok firmanın hedef pazarların gerektirdiği güncel ve gelişmiş teknolojiyi uygulamaya başlaması ile değer zincirindeki gelir getirici faaliyetlere büyük destek sağlanmış olacak, sektörün sürdürülebilir büyümesine, ihracatın ve istihdamın artmasına katkıda bulunulacaktır. İşletmelerin pazarlama ve ürün geliştirme yetkinliklerinin desteklenmesi ise bu sektörlerin, yurtiçi ve yurtdışı pazarları daha etkin bir şekilde izleyip analiz edebilmesini, bu pazarların gereksinimlerini saptayabilmesini ve bu gereksinimlere uygun ürün geliştirme faaliyetlerinin tam ve zamanında gerçekleştirilebilmesini sağlayacaktır. Bu sayede her bir işletmenin, daha sonra da tüm sektörün satışları, ihracatı, gelirleri artacak ve istihdam yaratılması sağlanacaktır. Projede kümelenme yaklaşımının kullanılması bu sektörlerin İzmir’in diğer bölgelerinde yerleşik bulunan tedarikçileri, müşterileri ve ilişkide bulundukları diğer kurumların da projeden fayda görmesini sağlayacak ve tüm İzmir için yarar sağlayacaktır.
 
Yol Haritası
 

 

İAOSB Yerleşim PlanıİAOSB MedyaİAOSB Haber DergisiİAOSB Tanıtım FilmiİAOSB Dosya İndir